Regulamin Klubu NNN

1. Godziny otwarcia

 • Klub czynny jest od piątku od 18.00, w sobotę od 18.00 i niedzielę od 12.00
 • Opłata za wejście do klubu pobierana jest stosownie od imprezy i płatna przy wejściu
 • Opłata za wejście nie jest zwracana w przypadku wcześniejszego wyjścia z klubu
 • Rezerwacja loży płatna 20 złotych

 

2. Prawo wstępu

Klub NNN jest miejscem prywatnym. Prawo wstępu do klubu posiadają:

 • Osoby pełnoletnie lub pod opieką osób dorosłych
 • Przedstawiciele radia, prasy i innych mediów posiadających ważną akredytację na daną imprezę
 • Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych po okazaniu ważnych legitymacji służbowych

 

3. Zakaz wstępu

Na imprezy organizowane przez Klub NNN wstępu nie mają:

 • Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających
 • Osoby zachowujące się nienaturalnie, agresywnie, wulgarnie oraz w sposób niebezpieczny dla pozostałych uczestników imprezy
 • Osoby niestosownie ubrane ( niedopuszczalny jest strój sportowy , typowo sportowe obuwie, krótkie męskie spodenki, czapeczki, bluzy z kapturem)
 • Osoby, u których stwierdzono próbę wniesienia alkoholu, narkotyków, niebezpiecznych przedmiotów
 • Osoby, którym osoba odpowiedzialna za imprezę ( Manager ) odmówiła wstępu na imprezę bez obowiązku podawania przyczyny.

 

4. Zasady bezpieczeństwa

 • W klubie obowiązuje zakaz palenia, poza specjalnie do tego wyznaczonym miejscem ( palarnia )
 • Klub NNN jest obiektem monitorowanym
 • Osoby przebywające w klubie obowiązane są do zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi klubu oraz stosowania zasad regulaminu klubowego.
 • Uczestnicy imprez w Klubie NNN są zobowiązani do zachowania w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób.
 • Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają osoby z Ochrony lokalu

 

W miejscu przeznaczonym do tańca zabrania się:

 • Spożywania napojów
 • Wnoszenia przedmiotów typu szklanki, butelki i inne

Ponadto osobom przebywającym w lokalu zabrania się:

 • Sprzedawania, reklamowania się, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela
 • Wchodzenia do pomieszczeń i miejsc , które przeznaczone są dla pracowników
 • Rzucania jakimikolwiek przedmiotami
 • Wychodzenia z napojami na zewnątrz klubu

Obsługa klubu ma prawo odmówienia podania alkoholu osobie nietrzeźwej

Uczestnicy imprez obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu na terenie Klubu NNN, osoby nie przestrzegające powyższych zasad regulaminu oraz niestosujące się do poleceń obsługi zostaną poproszeni o opuszczenie lokalu. W stosunku do osób, które w rażący sposób nie przestrzegają regulaminu Klubu stosowany będzie zakaz wstępu

 

5. Odpowiedzialność materialna i karna

 • Za zniszczenia wyposażenia klubu, osoba która się tego dopuściła ponosi odpowiedzialność materialną i karną
 • Każdorazowe wykroczenia o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji
 • Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga doraźnie Kierownictwo klubu.

 

6. Szatnia

 • Szatnia dla gości klubu jest bezpłatna
 • Szatnia jest obowiązkowa.
 • Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych i w związku z tym nie przyjmuje do szatni rzeczy wartościowych typu dokumenty, telefony komórkowe, karty płatnicze i inne rzeczy wartościowe
 • Zgubienie numerka z szatni należy natychmiast zgłosić obsłudze klubu (opłata za zgubienie numerka z szatni wynosi 20 zł ) Odbiór odzieży możliwy będzie dopiero, po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby.

 

7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w odzieży wierzchniej i torebkach.

Osoby biorące udział w imprezie w klubie NNN wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów marketingowych.

Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
Realizacja: rychlak.design